Co powinna zawierać umowa najmu biura?

Aby w pełni bezpiecznie korzystać z udogodnień biura, warto przed wniesieniem wszystkich rzeczy podpisać szczegółową umowę chroniącą interesy zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Co taka umowa powinna zatem zawierać? Wszystkie informacje znajdują się w poniższym artykule. Zapraszamy do czytania!

Dwie strony… umowy

Umowa najmu powinna zawierać dane obydwóch stron, czyli wynajmującego oraz najemcy. Jeśli stroną jest osoba fizyczna, w umowie powinny znaleźć się o niej takie informacje jak imię, nazwisko, adres, PESEL oraz NIP (jeśli posiada). Konieczny będzie też numer dowodu osobistego. Natomiast gdy w stronach będzie też firma, w umowie musi znajdować się numer przypisany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). I podobnie jak w przypadku osób fizycznych, niezbędna jest pełna nazwa firmy i jej adres. Przyda się też NIP i REGON.

Najemcy czasu nie liczą?

Wręcz przeciwnie – w umowie o wynajem biura musi być dokładnie określony czas najmu, czyli przedział datowy (lub tylko czas rozpoczęcia najmu na okres nieokreślony). Zasadnicza różnica w wyborze czasu wynajmu polega na tym, że umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana tylko w konkretnych przypadkach określonych przepisami z umowy. Co do okresu wypowiedzenia, jeśli nie został ustalony w umowie, może w ogóle nie istnieć.

Opłaty za lokum

Kolejnym niezbędnym zapisem jest oczywiście wysokość opłaty z tytułu najmu i termin jej płatności. Ponadto w umowie powinien być wskazany numer konta, na który najemca ma tę opłatę uiszczać. Z punktu widzenia wynajmującego warto także w umowie zamieścić punkt dotyczący wpłaty przez najemcę kaucji, określając jej wysokość w zależności od uznania. Zwykle wynosi ona równowartość miesięcznego czynszu i jest swoistym zabezpieczeniem na wypadek zniszczeń czy braku płatności czynszu.

Umowa powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany w umowie wymagają osobnego pisma w formie aneksu do umowy.

Opublikowano